Nevşehir Rehberler Odası   Tureb
 
Haber & Duyurular
Sözleşme Zorunluluğu (18.07.2013)
Son günlerde rehberlerden gelen sorulardan anlaşıldığına göre Yasa ve Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi; geçici Birliğin çalışmalarına hızla başlaması neticesinde halen tam olarak anlaşılmayan bazı konuların olduğu tespit edilmiş ve işbu açıklayıcı duyurunun yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

TUREB Yönetim Kurulu olarak, bilgi kirliliğini önlemek ve meslektaşlarımızı doğru bilgilendirmek amacıyla kaleme alınan bu duyuruda bütün sorulara yanıt verilmeye çalışılacaktır.

1. SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU
Bu uygulamanın rehberlere zorluk çıkarmak veya cezalandırmak için öngörülmüş bir uygulama olmayıp, tamamıyla rehberin hakkını korumak için yapılan bir düzenleme olduğunun bilinmesinde yarar vardır. Tüm rehberler tarafından ciddiye alınır ve uygulanırsa, düzenlemenin taban ücret altında rehber çalıştırmak isteyen acente sayısını düşüreceği ya da yok denecek kadar azaltacağı; aynı zamanda acenteler arasındaki haksız rekabeti ortadan kaldıracağı malumdur.

Sözleşme Zorunluluğunun uygulanabilmesi için yasamızda hem rehbere hem de acenteye ciddi cezalar öngörülmüştür. Biz, hiçbir rehber veya acentenin cezaya maruz kalmasını arzu etmeyiz. Bu sebeple www.tureb.org.tr/sozlesme adresinde yayımlanan sözleşmeleri dikkate alınız ve mutlaka tura çıkmadan acenteye imzalattırınız.

Yukarıdaki adreste yayımlanan yasal sözleşme örneği dışında farklı bir sözleşme kesinlikle kanunumuza aykırıdır.

Sözleşmeleri tur esnasında yanınızdaki tur dosyasında bulundurunuz. Çünkü denetimlerde sözleşmeler de kesinlikle kontrol edilmektedir.

Sadece acil durumlarda; geçerli mazeretiniz olduğu takdirde, sözleşme imzalamanın fiziksel olarak mümkün olmadığı hallerde yine yukarıdaki adreste içerik örneği bulunan sözleşme taslağının kısa mesaj (SMS), e-posta veya faks yoluyla hazırlanarak rehbere gönderilmesi neticesinde tur alınabilir. Ancak, bu geçici bir durumdur ve mazeret ortadan kalktıktan sonra sözleşme imzalanması gerekmektedir ki bunun da kontrolü yapılacaktır. Bu durumdakilerin mazeretin sona ermesinden sonraki 7 gün içinde imzalanan sözleşmeyi ibra etmeleri gerekir.

Haftalık tura çıkan bir rehberin sözleşmeyi yetiştiremedim mazereti inandırıcılıktan uzak olacak ve dikkate alınmayacaktır.

a) Serbest Çalışan Rehber: Sözleşme örneği eksiksiz doldurulmalı, ücret kısmına en son açıklanan ve yürürlükte olan ücret tarifesine göre hesaplanmış rakam yazılmalıdır.

b) Bordrolu Çalışan Rehber: Turu yapılan acentede maaşlı çalışan rehberler de yine aynı sözleşmeyi imzalayacak, ancak denetimlerde istenildiğinde bordronun acente yetkilisince onaylı bir örneği gösterilmek durumundadır. Bordroda Turist Rehberi olarak çalıştığı ibaresi özellikle kontrol edilmektedir. Bordronun onaylı örnek olması halinde, imza sahibinin yetkili olduğunu gösterir imza sirküsü dosyada bulunmalıdır.

c) Doğrudan Rehberlik Hizmeti: Ören yerlerinde, tarihi, kültürel yerlerde doğrudan müşteriye rehberlik hizmeti verilmesi durumunda www.tureb.org.tr/sozlesme adresinde iki dilde yayımlanmış ve önceki rehber-acente sözleşmesine göre çok daha basit sözleşme örneğini karşılıklı olarak müşteriyle imzalayıp doldurmalısınız. Şimdi herkesin aklına imzalanacak sözleşmeyle ilgili şu soru gelebilir “Taraflar karşılıklı anlaşırsa bu nasıl denetlenecek?”. Elbette bu tür bir girişimde denetmenlerin işi zorlaşır ama bunun tespiti imkânsız değildir. Bu tür girişimlerin kendine göre riskleri çok büyük ve yaptırımları oldukça ağırdır. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmanın verdiği güç ve yetki ile konuya ilişkin çapraz kontroller yapılabilecektir. Tarafların kendi aralarında çıkacak en ufak bir anlaşmazlıkta ciddi sıkıntılar çıkacaktır.

Birbirimizi aldatmak yerine herkesi turizmin kurallarına uygun şekilde, mesleki etiği de gözeterek icra etmeye davet ediyoruz. Denetimler öncelikle Rehberler Birliği tarafından yapılmakla birlikte Bakanlık da ayrıca denetimler yapmaktadır.

2. VERGİ MÜKELLEFİ OLMA KONUSU
Yeni yasa rehberlerin vergi mükellefi olma konusunda herhangi yeni bir hüküm içermemektedir. Bu konuda bazı acenteci ve rehber arkadaşlarımız yanlış –bilerek veya bilmeden- bilgiler vermekte ve ortalığı toz duman etmektedirler.

Vergi mükellefi olup olmayacağımız Gelir Vergisi Kanunu ile belirlenmektedir. Gelir Vergisi Kanunu, belli koşulların taşınması halinde, rehberleri vergi mükellefi olmaktan muaf tutmaktadır. Bu muafiyet, rehberin vergi vermediği anlamına gelmez; en büyük yanlış anlamalardan biri budur; gelir vergisinden muaf durumdaki rehber tur aldığında, turu veren acentenin bu rehber için “Gider Pusulası” düzenleyerek, ödemeyi gider makbuzu ile yapması ve stopaj yatırma zorunluluğu vardır. Stopaj ve benzeri kesintiler düşüldükten sonra rehbere ödenecek tutar, net taban ücretten daha az olamaz. Ancak, gider pusulası ile ödenen stopajlar sonucu belli bir rakamın üzerinde gelir elde eden rehberin muafiyeti kalkar ve vergi mükellefi olmak zorunluluğu ortaya çıkar.

Bütün rehberler oda üyesi olmak zorundadırlar. Ayrıca, Rehberliği sürekli yaptığının göstergesi olan;

• İşyeri açmak (rehberlik hizmeti vermek üzere),
• İlan vermek,
• Reklam yapmak,
• Web sitesi kurmak,
• Turist Rehberliği hizmetinin belirtildiği kartvizit dağıtılması,

Durumlarının herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Rehber Muafiyet kapsamından çıkar.

Muafiyet kapsamından çıkan rehber (yukarıdaki maddelerden herhangi birini yerine getiren) Serbest Meslek Erbabı olarak vergi mükellefi olmak zorundadır. Bu durumda rehber, acenteye Serbest Meslek Makbuzu düzenleyecektir. Düzenlenen makbuzla birlikte oluşacak olan KDV ve stopaj düşüldükten sonra elde edilen NET ÜCRET, yine taban ücretten az olamaz.

Serbest Meslek Makbuzu alabilmek için aşağıdaki belgelerle birlikte ARO’ya danışmanlık hizmeti de veren Dayanışma Mali Müşavirlik Bürosu gerekli yardımlarda bulunacağını bildirmiştir. İlgili, Yaşar Bey 0 532 357 5150

• İkametgah İlmuhaberi
• Nüfus Cüzdan fotokopisi ve aslı
• Noterden imza sirküsü
• Kira Sözleşmesi (Ev kira ise)
• Tapu Fotokopisi (Ev başvuru sahibine ait ise)

NOT: İkamet edilen yer, serbest meslek erbabının resmi adresi görüneceğinden, bütün belgeler buna göre düzenlenecek olduğu için kira sözleşmesi veya tapu fotokopisine ihtiyaç duyulmaktadır.

FATURA verebilmek için ise; kişinin “Rehberlik Hizmeti” dışında başka bir faaliyetinin de olacağı bir tüzel kişilik oluşturulmalıdır. Ancak ve ancak bu koşullarda rehberler deftere tabi olabilir ve fatura düzenleyebilirler. Hal böyle iken, bazı acente yetkililerinin “bize fatura verme zorunluluğunuz var” şeklindeki söz ve davranışları, işi zora sokmaktan öte yasayı tam olarak bilmemek veya anlayamamaktan kaynaklanmaktadır. Bu ancak, turu veren acentenin tercih sebebi olabilir; hiç bir şekilde zorlama olamaz.

SONUÇ OLARAK;
Rehber sadece hizmetini sunuyor, rehberliği sürekli yaptığını gösterir başkaca bir durumu (işyeri, web sayfası, ilan, kartvizit vb) söz konusu değil ise turunu yaptığı acentenin düzenleyeceği “Gider Pusulası” üzerinden yasal işlemlerini yapacaktır (Örnek Form 1).

Serbest Meslek Erbabı olarak kayıt yaptırıp “Serbest Meslek Makbuzu” sahibi olan rehberler ise yaptıkları her bir tur programı için bu makbuzu usulüne uygun doldurup acenteye vermek, gerekli tahsilatı yapmak durumundadırlar. Buradaki ince çizgiyi bir örnekle açıklamak gerekir ise; 2013 yılı taban ücretleri henüz açıklanmadığı için hali hazırda günlük 250-TL olarak yapılan bir tur için nasıl makbuz doldurulacağını inceleyelim (Örnek Form 2).

3. SOSYAL GÜVENLİK DURUMU
Yasamıza göre yapılan turlarda sözleşme zorunluluğu gelmiştir. Buna istinaden acente, tur verip sözleşme imzaladığı her rehberi tur süresi boyunca sigortalatmak ve görevini rehber olarak belirtmek zorundadır (Emekli, Bağ-Kur’lu, herkesi). İşte tam bu noktada serbest çalışan meslektaşlarımızı ilgilendiren çok önemli hususlar şöyledir:

Serbest Meslek Erbabı olarak hali hazırda Bağ-Kur’lu olan rehberler, acentenin sigorta başlatması ile birlikte otomatikman Bağ-Kur’dan çıkacak olup sigorta bitiminde tekrar müracaat ederek Bağ-Kur’luluklarını devam ettirebileceklerdir. Mesleğin doğası gereği bu durumun çok kısa sürelerle ortaya çıkmasının muhtemel olması nedeniyle, her üç aylık dönemde SGK’ya başvurularak geçen 3 aylık sürede sigortalı olunmayan günler için Bağ-Kur kapsamına alınması isteği neticesinde boşluklar doldurulabilmektedir.

Bu durumda rehberlerin kendilerine daha çok sorumluluk düşmektedir. Konuya kolaylık getirilmesi amacıyla bu işlemlerin otomatikman yapılması hususu kurumun kendi yasal düzenlemeleri neticesinde mümkün olamamış ve tamamen rehberlerin kendilerine kalmıştır. Meslektaşlarımızın bu konuya ayrı bir dikkat ve önem vermelerini özellikle tavsiye ediyoruz.

ÖNEMLİ UYARI: Yukarıda verilen bilgiler SGK Antalya Bölge Müdür Yardımcısı ile yapılan yüz yüze görüşme neticesinde hazırlanmıştır. Ancak, kendisinin ifadesine göre hem SGK hem rehberlik hem de vergi yasalarının uyumlu olmayan noktalarının olduğu, bunun açıklığa kavuşturulması için resmi yazışmaların başladığını bildirmek isteriz. Konu ile ilgili daha net ve açıklayıcı bilgiler yazılı olarak tarafımıza ulaşır ulaşmaz sizlerle paylaşacağız.

Saygılarımızla,
TUREB Yönetim Kurulu
 
• 2019 Çalışma Kartları
• Nero 3. Olağan Genel Kurul
• Nero 3. Olağan Genel Kurul
• ÇALIŞMA KART BAŞVURULARI HAKKINDA
• GÜNEYDOĞU ANADOLU EĞİTİM GEZİSİ
• 21 ŞUBAT DÜNYA REHBERLER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN
• 2018 ÇALIŞMA KARTI DAĞITIMI
• ÇİNCE KURSU
• 2018 ÇALIŞMA KARTI BAŞVURULARI
• Nevşehir Kalesi Civarı Yeraltı Yerleşkesi Konferans ve Gezisi
« Tüm Haberler »
Önemli Notlar
•Sözleşme Zorunluluğu (18.07.2013)
•Çalışma Kartı Alma Zorunluluğu (18.07.2013)
•Tura Hazırlık
•Genel Bilgiler
•Nakil İşlemleri
Yetki Alanlarımız
Yetki Alanlarımız
• Nevşehir • Kayseri
• Sivas • Yozgat
• Niğde • Aksaray
• Kırşehir
Nevşehir Rehberler Odası NERO
Emek Mah. Saatci Hoca Cad. Muhasebeciler is Mrk. K: 4 D: 10 50100 Nevsehir
Tel: +90 384 212 69 07 - +90 533 525 45 58
Fax: +90 384 213 14 76
info@nero.org.tr